Regulamin sklepu internetowego http://materace-sklep-24.pl

Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego, sprzedaży oraz świadczeń usług elektronicznych.


Właścicielem sklepu internetowego jest: Maria Świątek-Radomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANMA” Maria Świątek-Radomska z siedzibą w Rzeszowie ul. T. Rejtana 22/25 o numerze NIP 813-175-42-64 oraz numerze REGON 180429901, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materacy oraz wyrobów meblowych.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji warunków umowy ze Sprzedawcą.

I.    Postanowienia ogólne

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny produktów na stronie Sklepu Internetowego są cenami detalicznymi brutto /zawierają podatek Vat/ i wyrażone są w polskich złotych.
Cennik oraz zawartość witryny sklepu internetowego pełnią rolę informacyjno-handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II.    Rejestracja

Rejestracja w Sklepie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna. W celu dokonania rejestracji kupujący winien wypełnić formularz rejestracyjny.

III.    Zamówienia

Nabywcą towarów oferowanych przez Sklep Internetowy winna być pełnoletnia osoba fizyczna /Konsument/, przedsiębiorca, lub inny podmiot zwany dalej Klientem.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w zrozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia. Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone po godz. 18, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej /sklepanma@gmail.com/ lub telefonicznie pod nr tel. 17 85 86 106 /tel. stacjonarny/ lub pod nr 507 189 523 /telefon komórkowy/. Od wtorku do piątku w godzinach 9-17, w soboty 9-13.

IV.    Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności:
Przedpłata – płatność przelewem na konto bankowe„ANMA” Maria Świątek-Radomska
35-326 Rzeszów ul. T. Rejtana 22/25
Nr Rachunku: 35 1940 1076 3168 1458 0000 0000
w tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.
Za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru, wówczas występuje dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, która jest doliczana do wartości zamówienie.
Przy zamówieniach nietypowych /realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta/ wymagana jest przedpłata na konto "ANMA" Maria Świątek-Radomska w wysokości 50% określonej wartości produktu. W przypadku rezygnacji Klienta z zakupu towaru przedpłata nie podlega zwrotowi.

V.    Realizacja zamówienia

Towar wysyłany jest firmą kurierską.
Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku.
Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta.
Bieg terminu dostawy towaru do Klienta rozpoczyna się w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w sytuacji gdy Klient wybierze sposób zapłaty za pobraniem.
Termin dostawy zamówionych towarów zgodnie z informacją na stronie z produktem, w przypodku braku takiej informacji, towar wysyłamy w ciągu 10 - 14 dni.
Sprzedawca za zakupiony towar wystawia paragon fiskalny lub fakturę Vat, w zależności od życzenia Klienta.
Dowód zakupu dołączany jest do przesyłki.
Dla ułatwienia i przyśpieszenia dochodzenia ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia powstałego w trakcie transportu zaleca się Konsumentowi, w miarę możliwości, sprawdzenie stanu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę /kuriera/ i spisania odpowiedniego protokołu. Proponuje się również aby Konsument skontaktował się w najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres e-mail.
Kupujący który nie jest Konsumentem w zrozumieniu Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych spisania odpowiedni protokół.

VI.    Reklamacje.
Sprzedawca dostarcza Klientowi produkt fabrycznie nowy.
Sklep odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze ze Sprzedawcą telefonicznie, listownie, e-mailem.
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dokumentu zakupu /paragon, faktura/.
Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym dokładnie określa na czym wada polega, sposób załatwienia reklamacji /wymiana towaru obniżka ceny itp./
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

VII.    Gwarancja
Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancja Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi.
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

VIII.    Zwroty towaru
Na podstawie art.27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ar. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklepanma@gmail.com lub listownie na adres: „ANMA” Maria-Świątek Radomska, ul. T. Rejtana 22/25, 35-326 Rzeszów.
W oświadczeniu należy podać aktualny numer konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
Po otrzymaniu Oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie drogą e-mailową na adres podany przy zamówieniu.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Klient zwraca przedmiot Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem Umowy, następującego po korzystaniu z produktu w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
Ze względów higienicznych i na ochronę zdrowia prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zapieczętowane i oryginalne opakowanie towaru zostało otwarte po jego dostarczeniu. Ze względu na specyfikę oferowanych przez nas produktów /materace/ względy higieniczne nie pozwalają na ich dalszą ich odsprzedaż.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku zamówień wykonanych na indywidualne życzenie klienta /wprodukowanych według specyfikacji Klienta/ na zaspokojenie jego potrzeb.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Kupujacemu nie będącemu jednocześnie Konsumentem /w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą/.

IX.    Polityka Prywatności.

Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm./
Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolne.

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w razie ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa oraz innych zmian, które wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejścia ich w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umów sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane na drodze polubownej, z intencją polubownego załatwienia sporu.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, ewentualne spory rozstrzygane będą przez sad powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodekcu Postępowania Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.